Categoriearchief: Uncategorized

Betere wijken dankzij de energietransitie?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Hierbij kiest het Rijk nadrukkelijk voor een wijkgerichte aanpak. Op dit schaalniveau kunnen ingrepen in de energie-infrastructuur immers worden gekoppeld aan andere wijkgerichte maatregelen. Platform31 en Nyenrode Business Universiteit brengen in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare en toekomst-bestendige wijken te realiseren.


Steeds meer gemeenten komen uit de startblokken om wijken ‘van het aardgas af’ te halen. Deels zijn dit wijken waar meer vraagstukken spelen dan de verduurzamingsopgave. In zeker een derde van de 27 wijken die najaar 2018 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijk, is sprake van een combinatie van fysieke en sociale opgaven. Relatief veel bewoners van deze wijken kampen met sociaaleconomische achterstanden en gezondheidsproblemen. Ze liggen wakker van hun energierekening, maar de betaalbaarheid van de energietransitie is niet hun enige zorg. Vaak spelen in hun wijk problemen met de leefbaarheid en veiligheid, de openbare ruimte is sleets en de woning-voorraad verouderd.


Brede wijkgerichte aanpak
Juist in kwetsbare wijken is een brede wijkgerichte aanpak wenselijk. Diverse maatregelen die onder de brede definitie van duurzaamheid vallen, kunnen namelijk ook op andere gebieden kwaliteit bieden. Zo profiteren bewoners niet alleen van een verbeterde woning en wijk, maar ook hun gezondheid, gevoel van welbevinden en hun maatschappelijke ontwikkelingskansen kunnen toenemen. Als tegelijk met de warmtetransitie nijpende problemen in wijken kunnen worden aangepakt, komt dit het draagvlak voor de wijkuitvoe-ringsplannen ten goede. En daarmee de kans op een succesvolle en efficiënte uitvoering van die plannen. Wanneer meerdere vraagstukken in samenhang worden aangepakt, levert dit niet alleen duurzame, maar ook toekomstbe-stendige wijken op.

Eind 2018 startten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, onder-steund door het ministerie van BZK vanuit het Interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk met het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Met als gezamenlijke ambitie: het benutten van de energietransitie om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een integrale verbetering van wijken. In deze eerste publicatie van dit experimentenprogramma wordt onderzocht hoe partijen in vijftien deelnemende kwetsbare wijken invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije en toekomstbestendige wijken te realiseren.

Lees de gehele publicatie hier.

De bijdragen en de verschillende auteurs zijn:

  • Matthijs Uyterlinde, Platform31
  • Anke van Hal, Nyenrode
  • Anne Kunst, Platform31
  • Maurice Coen, Nyenrode
  • Ruben Bouwman, Platform31

Energie besparen in de bestaande woonomgeving draait om relaties. Relaties met onder andere bewoners, collega’s en leveranciers.

In deze masterclass leren bouwprofessionals aan de hand van de ‘waarderende aanpak’ gesprekken aan te gaan die bijdragen aan de kwaliteit van relaties. Het gaat om een benadering waarin je meer leert begrijpen van het wereldbeeld van je gesprekspartner. Daardoor ontstaat synergie om samen tot actie over te gaan. Kijken naar wat werkt en de potentie die er is, in plaats van het centraal zetten van problemen die opgelost moeten worden; daar gaat het om in deze masterclass. Vanuit Nyenrode Business Universiteit gaan we praktisch aan de slag met het voeren van ‘waarderende gesprekken’.

Voor wie?
Professionals met een HBO of universitair werkniveau die actief zijn op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw (in bewoonde staat).

Door wie?
Deze workshop wordt verzorgd door Anke van Hal en Irene Jonkers. Anke van Hal is hoogleraar Sustainable Building bij Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. Irene Jonkers is promovenda aan de leerstoel Sustainable Business Transformation bij Nyenrode Business Universiteit .

Praktisch
De masterclass duurt een dagdeel en wordt bij voldoende inschrijvingen op aanvraag aangeboden. De kosten van deze masterclass zijn € 200,- per persoon excl. BTW. Voor meer informatie: neem contact op met Hansje Vlam via tel. 0346 – 291 280 of
info@homemates.nl.