Categoriearchief: cursussen

Betere wijken dankzij de energietransitie?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Hierbij kiest het Rijk nadrukkelijk voor een wijkgerichte aanpak. Op dit schaalniveau kunnen ingrepen in de energie-infrastructuur immers worden gekoppeld aan andere wijkgerichte maatregelen. Platform31 en Nyenrode Business Universiteit brengen in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare en toekomst-bestendige wijken te realiseren.


Steeds meer gemeenten komen uit de startblokken om wijken ‘van het aardgas af’ te halen. Deels zijn dit wijken waar meer vraagstukken spelen dan de verduurzamingsopgave. In zeker een derde van de 27 wijken die najaar 2018 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijk, is sprake van een combinatie van fysieke en sociale opgaven. Relatief veel bewoners van deze wijken kampen met sociaaleconomische achterstanden en gezondheidsproblemen. Ze liggen wakker van hun energierekening, maar de betaalbaarheid van de energietransitie is niet hun enige zorg. Vaak spelen in hun wijk problemen met de leefbaarheid en veiligheid, de openbare ruimte is sleets en de woning-voorraad verouderd.


Brede wijkgerichte aanpak
Juist in kwetsbare wijken is een brede wijkgerichte aanpak wenselijk. Diverse maatregelen die onder de brede definitie van duurzaamheid vallen, kunnen namelijk ook op andere gebieden kwaliteit bieden. Zo profiteren bewoners niet alleen van een verbeterde woning en wijk, maar ook hun gezondheid, gevoel van welbevinden en hun maatschappelijke ontwikkelingskansen kunnen toenemen. Als tegelijk met de warmtetransitie nijpende problemen in wijken kunnen worden aangepakt, komt dit het draagvlak voor de wijkuitvoe-ringsplannen ten goede. En daarmee de kans op een succesvolle en efficiënte uitvoering van die plannen. Wanneer meerdere vraagstukken in samenhang worden aangepakt, levert dit niet alleen duurzame, maar ook toekomstbe-stendige wijken op.

Eind 2018 startten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, onder-steund door het ministerie van BZK vanuit het Interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk met het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Met als gezamenlijke ambitie: het benutten van de energietransitie om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een integrale verbetering van wijken. In deze eerste publicatie van dit experimentenprogramma wordt onderzocht hoe partijen in vijftien deelnemende kwetsbare wijken invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije en toekomstbestendige wijken te realiseren.

Lees de gehele publicatie hier.

De bijdragen en de verschillende auteurs zijn:

  • Matthijs Uyterlinde, Platform31
  • Anke van Hal, Nyenrode
  • Anne Kunst, Platform31
  • Maurice Coen, Nyenrode
  • Ruben Bouwman, Platform31

Workshop Marketingpsychologie

Workshop Marketingpsychologie

Dinsdag 5 juli 2016

De Gruyterfabriek Den Bosch

Iedereen wordt wel eens verleid iets te doen waar hij of zij in eerste instantie niet toe bereid was. Marketingpsycholoog Niels Götz geeft op 5 juli een workshop bij Renda, kennisnetwerk binnen de bestaande bouw, over succesvolle verleidingsstrategieën.

Leerdoel 1: bewonerscommunicatie leren zien als marketingactiviteit;

Leerdoel 2: duurzaamheidsmaatregelen koppelen aan voedsel, veiligheid en voortplanting.

“Marketing 3.0 is verleiden van het reptielenbrein”

Programma

13.00 uur – Inloop

13:30 uur – Warming-up

13:35 uur – Maak een moodboard op basis van casus

13:50 uur – Kennisquiz over menselijk gedrag en het brein

14:00 uur – Presentatie Niels Gotz

15:00 uur – Pauze

15:20 uur – Herhaling moodboard-oefening, maar nu met kennis van zaken

16:00 uur – Renda Bewonerspanel met feedback op de moodboards

Wil jij weten hoe je verleidingstechnieken kunt inzetten in jouw werk? Meld je aan via deze website.

Verduurzaming Bestaande Woningbouw

De bouwsector is in beweging. Renovaties met hoge energieprestaties zoals bijvoorbeeld Nul-op-de-meter met garantie worden de norm. Ook bij particuliere opdrachtgevers is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en duurzame opwekking. Aanpassingen aan een woning kunnen inmiddels slim gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Dit vraagt nieuwe kennis, competenties en vaardigheden van spelers in deze markt.

Voor professionals in deze branche is daarom de training “Verduurzaming bestaande woningbouw” ontwikkeld. Na deze training bent u klaar voor de ontwikkelingen in de markt en in staat om kansen te benutten en in de praktijk toe te passen.

Deze training is ontwikkeld door een samenwerking van OTIB, ISSO, DWA, EnergyGO, BouwNext, SBRCURnet, TU Delft, Platform31, TVVL, Stichting KIEN, Nyenrode en BOB Opleiding, Training en Advies.

Geïnteresseerd? De opleiding gaat op 17 maart 2016 van start. Meer informatie kunt u vinden op bob.nl.

 

NRP Academie

Heb je een passie voor de bestaande omgeving en gebouwen en ben je bereid in jezelf en je vak te investeren? Ben je nieuwsgierig, ondernemend, leergierig en durf je kritisch naar jezelf te kijken? Wil jij geïnspireerd raken door het bezoek en de verhalen van de verschillende voorbeeld projecten in het land? En wil jij onderdeel worden van een professioneel netwerk over het bestaand vastgoed, want leden van NRP en de alumni van NRP Academie kunnen lid worden van NRP Forum. Heb jij een denk- en werkniveau op minimaal HBO-niveau en een aantal relevante werkervaring?

Laat weten dat deze opleiding bij jouw ambities aansluit met een aanmelding, cv en motivatie op nrpacademie.nl.

Brochure NRP Academie