Gezamenlijke ambitie

Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren:

  • het uitspreken van een gezamenlijke ambitie door de aanbieder en corporatie ipv het presenteren van een kant en klaar plan
  • bewoners inspraak en opties geven en het project starten met het uitspreken van een gezamenlijke ambitie
  • voortdurend ambities en verwachtingen managen en bijstellen

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over het neerleggen van ambitie en het managen van verwachtingen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de losse powerpoint met extra informatie: Gezamenlijke ambitie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?


Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Momenten van bezinning

Succesfactoren in de samenwerking met veel verschillende partijen tijdens energievriendelijk renoveren:

 • pauzes inlassen; momenten van bezinning waarin alle partijen even stilstaan en nadenken over keuzes
 • een competente begeleider die luister, observeert en signaleert 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over het inlassen van momenten van bezinning:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Momenten van bezinning

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

 

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Behartigen van belangen

Succesfactoren bij het behartigen van bewoners belangen tijdens energievriendelijk renoveren:

 • stel een onafhankelijk professional aan als projectleider “sociaal” 
 • selecteer iemand die zich kan verplaatsen in de bewoners 
 • geef deze persoon macht (=invloed en mandaat) om beslissingen te nemen en maatregelen te treffen 
 • zorg voor voldoende betrokkenheid van de de corporatie, zij zijn er uiteindelijk voor de bewoners op lange termijn

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over het borgen van belangen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Behartigen van belangen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Contact met bewoners die voorgingen

Succesfactoren als je bewoners bewust wilt maken van de voordelen van renovatie met hoge energie-ambitie:

 • niet doen: de bewoners proberen te overtuigen 
 • wel doen: bewoners in contact brengen met anderen die voorgingen in een vergelijkbare situatie
 • organiseer een excursie naar een project waar eerder een vergelijkbare renovatie met hoge energie-ambitie is uitgevoerd 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over contact met bewoners die voorgingen:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Contact met bewoners die voorgingen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Lerend vermogen van een projectorganisatie

Succesfactoren bij het vergroten van het lerend vermogen in een complexe innovatieve renovatie samenwerking 

 • durf systeem en gedachtegoed telkens opnieuw onder de loep te nemen 
 • geef medewerkers de ruimte om zonder consequenties de gebruikelijke manier van werken ter discussie te stellen 
 • leer niet alleen als individu door bestaande processen te verbeteren maar stel gerust alle variabelen ter discussie en leer als gehele organisatie
 • leer niet alleen mond-op-mond maar leg dingen vast in beeld en geluid 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over het lerend vermogen van een projectorganisatie:


Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Lerend vermogen van een projectorganisatie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

 

Projectorganisatie met mandaat

Succesfactoren voor het bouwen van een projectorganisatie die andere dingen, en de gebruikelijke dingen anders, te doen dan normaal.

 • regel mandaat voor de projectorganisatie zodat ze kunnen afwijken van standaardwerkwijzen
 • zorg voor draagvlak binnen de betrokken organisatie voor het mandaat zodat bij problemen ondersteuning kan worden gezocht
 • wijs aan leider van de projectorganisatie aan die goed kan luisteren en in creatieve oplossingen kan denken 
 • realiseer je dat een renovatieproject met een hoge energie-ambitie een complex proces is dat voor velen nieuw is met bijbehorende weerstand

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over een projectorganisatie met mandaat:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Projectorganisatie met mandaat

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

De bewoners als meebeslisser

Succesfactoren bij het serieus behandelen van de bewoner als meebeslisser

 • betrek bewoners vroeg en op het moment dat ze nog invloed kunnen uitoefenen
 • betrek bewoners zorgvuldig, dan zullen ze ook oog hebben voor het belang an de ander(en)
 • beperk bewoners niet in hun autonomie want dan nemen zij “de macht” in eigen hand 
 • luister naar “oud zeer” en los dat eerst op
 • niet teveel zenden, maar vooral luisteren; een enquête en informatiemarkt zijn niet voldoende voor bewoners om zich gehoord te voelen
 • organiseer face-to-face bijeenkomsten waarbij bewoners echt een adviserende of meebeslissende rol hebben 
 • maak de bijeenkomsten “leuk” voor de bewoners 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over de bewoner als meebeslisser:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: De bewoners als meebeslisser

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Verruimen van het speelveld

Succesfactoren bij het verruimen van het speelveld door derden te betrekken:

 • neem eerst de algemene belangen van alle betrokken partijen als uitgangspunt
 • praat dan pas over duurzaamheid en financien
 • als de zogenaamde “fusie van belangen” heeft plaatsgevonden zijn mensen bereid creatief mee te denken 
 • door het betrekken van derden neemt de complexiteit ogenschijnlijk toe maar ontstaan uiteindelijk een win-win situatie

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over)  over transparant zijn over het speelveld verruimen door derden te betrekken:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Speelveld verruimen

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

Transparantie over energie-ambities

​Succesfactoren bij transparant zijn over energie-ambities:

 • luister naar de problemen van bewoners, zij vragen nooit om een energievriendelijke renovatie maar om een oplossing van een probleem zoals vocht, toch, geluidsoverlast, kou
 • als energieambities het uitgangspunt vormden, benoem dit dan ook als zodanig
 • geef inzicht in de overwegingen en breng alternatieven in beeld, dat hoort bij een disruptieve innovatie
 • laat bewoners proeflogeren in een voorbeeldwoning zodat zij de impact kunnen ervaren 

Bekijk hier het kennisbommetje (powerpoint met voice-over) over transparant zijn over energie-ambities:

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk hier de powerpoint met extra informatie: Transparantie

Wat vinden professionals van dit onderwerp?

Klik hier voor de training en de masterclass.

Klikt hier om terug te gaan naar het thema overzicht.

De toekomstbestendige corporatiemedewerker

De zekerheid in de corporatiesector van een baan tot aan je pensioen is verdwenen, voorgoed. Woningcorporaties hebben gereorganiseerd en zullen dat blijven doen. Dat moet ook, want er blijven veranderingen komen waar zij zich aan moeten conformeren.

Paniek
De reacties van medewerkers op reorganisaties en de daarbij behorende veranderingen variëren van gelatenheid tot lichte paniek. Een reorganisatie is nodig voor een toekomstbestendige organisatie, dat snappen ze allemaal wel. Maar hun eigen emoties zitten in de weg en sommige mensen hebben de neiging om de hakken in het zand te zetten. Waar krijg je als medewerker straks mee te maken? Hoe ga je als organisatie en medewerker om met de veranderingen en hoe beweeg je hierin mee? Daarvoor moet je meer weten over de trends die op het gebied van werk en werkomgeving spelen.

De trends die we zien zijn:

1. Digitalisering, automatisering en big data

Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op de aard van werk van woningcorporaties. Administratieve en uitvoerende banen nemen af en kenniswerk en dienstverlenend werk neemt toe. Want hoewel de meeste corporaties werken aan verdere digitalisering van de externe en interne processen, mag deze de communicatie met de bewoners niet verslechteren. Persoonlijk contact met bewoners blijft essentieel.

2. Samenwerken in netwerken

Ook verandert onze manier van werken en samenwerken. Werk dat overblijft wordt complexer en meer specialistisch van aard en is meer gericht op innovatie en creativiteit.

Expertises zullen meer aan elkaar verbonden worden, het aantal stakeholders in de keten neemt toe en de grenzen van organisaties vervagen. Traditionele organisatiestructuren verschuiven naar matrix- en netwerkorganisaties met hooguit een vaste kern om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Deze meer organische manier van werken, zonder duidelijke structuren, vraagt om een adaptieve en toegankelijke werkomgeving waarin medewerkers met elkaar in verbinding worden gebracht. Ook worden door toenemende samenwerking sociale en communicatieve vaardigheden belangrijker.

3. Manager als verbinder

Experts verwachten daarnaast een aanzienlijke afname van het aantal managers, in het bijzonder in het midden- en lijnmanagement. Enerzijds als gevolg van automatisering van managementactiviteiten en anderzijds door de groeiende zelfsturing van teams en individuen. Managers zijn in de toekomst verbindend, coachend, faciliterend en vooral strategisch betrokken bij een team. Het management richt zich daarnaast op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het samenstellen van de juiste teams en samenwerkingsverbanden. Op de virtuele marktplaats van de organisatie is in de toekomst te zien welke medewerker met welke capaciteiten waarvoor inzetbaar is. Onderlinge toetsing en waardering van collega’s, teamgenoten en opdrachtgevers geven hier extra waarde aan.

4. Zelfsturing en aantrekken van goede medewerkers

Naast het optimaliseren van teams zien we een duidelijke trend richting peoplemanagement gericht op het coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en hun loopbaan. Deze conclusie ligt ook in lijn met de toenemende zelfsturing van het individu en de toenemende ‘los-vastrelatie’ die de medewerker met een organisatie heeft. De trend in flexibilisering van werk zet door, dienstverbanden worden korter en arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden zijn meer gericht op de behoeften van het individu. Ook verbinden medewerkers zich in mindere mate aan één werkgever. Het aantrekken van goed personeel wordt daarmee nog lastiger en vraagt om een andere benadering. Inspelen op individuele behoeften, faciliteren van eigen regie, een aansprekende cultuur en persoonlijke ontwikkeling staan bovenaan het prioriteitenlijstje van de toekomstige medewerker.

5. Het kantoor als katalysator

Een belangrijk gemeenschappelijk thema is daarnaast het realiseren van een goede balans tussen digitaal en fysiek werken en de invulling van de werkomgeving. Volgens de betrokken experts dient het kantoor in de toekomst vooral als een katalysator voor waardevolle ontmoetingen en verbindt het medewerkers met de organisatie, collega’s en andere stakeholders. In een tijd waarin we overal en altijd kunnen werken is verbondenheid (een ‘thuisgevoel’) essentieel voor het waarborgen van productiviteit en effectieve samenwerking.

 

Het menselijke aspect
Het is duidelijk dat ons werk en onze werkplek gaan veranderen. Ook voor woningcorporaties betekent dit dat je de huidige manier van werken niet zomaar kunt wijzigen, maar dat eerst nieuw beleid, werkgedrag en werkplekken nodig zijn om je organisatie te ondersteunen. De grootste uitdaging gaat niet over de fysieke omgeving of technologie, maar over het menselijke aspect: hoe ga je mee in de nieuwe werkcultuur?

Op dit vlak kan een instrument zoals de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) helpen. Zelfinzicht kan de betrokkenheid van medewerkers een boost geven of de communicatie in een team verbeteren. Bewust zijn van je MBTI-type kan een kader bieden en organisaties helpen verandering te faciliteren. Hoe beter organisaties verandering weten te faciliteren, hoe succesvoller zij zullen zijn in de nieuwe manier van werken.

De mens in een wendbare corporatie
VISA Vaart in Samenwerken, FM Consultants en TREIV , hebben hun expertise in de volkshuisvesting samengevoegd in “De Vitale Corporatie©”. In deze integrale aanpak komt de toekomstbestendige medewerker aan bod. De aanpak focust op kracht. Van daaruit gaan we bouwen. Zo werken we gericht toe naar vitale, wendbare en succesvolle woningcorporaties. De kern van onze aanpak is eenvoudig: wat je aandacht geeft, groeit. En dus vertrekken we vanuit dát wat goed is en goed gaat. Samen met het management en de medewerkers gaan we aan de slag om positieve punten te versterken. We maximaliseren wendbaarheid en versterken teams, processen, systemen en strategieën.

Januari 2018,
Marion Muller – van der Flier
www.vaartinsamenwerken.nl


Bronnen: