Alle berichten van admin

Betere wijken dankzij de energietransitie?

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat alle woningen in Nederland in 2050 losgekoppeld moeten zijn van het aardgasnet. Hierbij kiest het Rijk nadrukkelijk voor een wijkgerichte aanpak. Op dit schaalniveau kunnen ingrepen in de energie-infrastructuur immers worden gekoppeld aan andere wijkgerichte maatregelen. Platform31 en Nyenrode Business Universiteit brengen in beeld hoe vijftien koplopergemeenten invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije, duurzame, leefbare en toekomst-bestendige wijken te realiseren.


Steeds meer gemeenten komen uit de startblokken om wijken ‘van het aardgas af’ te halen. Deels zijn dit wijken waar meer vraagstukken spelen dan de verduurzamingsopgave. In zeker een derde van de 27 wijken die najaar 2018 door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn aangewezen als proeftuin aardgasvrije wijk, is sprake van een combinatie van fysieke en sociale opgaven. Relatief veel bewoners van deze wijken kampen met sociaaleconomische achterstanden en gezondheidsproblemen. Ze liggen wakker van hun energierekening, maar de betaalbaarheid van de energietransitie is niet hun enige zorg. Vaak spelen in hun wijk problemen met de leefbaarheid en veiligheid, de openbare ruimte is sleets en de woning-voorraad verouderd.


Brede wijkgerichte aanpak
Juist in kwetsbare wijken is een brede wijkgerichte aanpak wenselijk. Diverse maatregelen die onder de brede definitie van duurzaamheid vallen, kunnen namelijk ook op andere gebieden kwaliteit bieden. Zo profiteren bewoners niet alleen van een verbeterde woning en wijk, maar ook hun gezondheid, gevoel van welbevinden en hun maatschappelijke ontwikkelingskansen kunnen toenemen. Als tegelijk met de warmtetransitie nijpende problemen in wijken kunnen worden aangepakt, komt dit het draagvlak voor de wijkuitvoe-ringsplannen ten goede. En daarmee de kans op een succesvolle en efficiënte uitvoering van die plannen. Wanneer meerdere vraagstukken in samenhang worden aangepakt, levert dit niet alleen duurzame, maar ook toekomstbe-stendige wijken op.

Eind 2018 startten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit, onder-steund door het ministerie van BZK vanuit het Interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het G40-stedennetwerk met het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken. Met als gezamenlijke ambitie: het benutten van de energietransitie om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een integrale verbetering van wijken. In deze eerste publicatie van dit experimentenprogramma wordt onderzocht hoe partijen in vijftien deelnemende kwetsbare wijken invulling geven aan de ambitie om aardgasvrije en toekomstbestendige wijken te realiseren.

Lees de gehele publicatie hier.

De bijdragen en de verschillende auteurs zijn:

  • Matthijs Uyterlinde, Platform31
  • Anke van Hal, Nyenrode
  • Anne Kunst, Platform31
  • Maurice Coen, Nyenrode
  • Ruben Bouwman, Platform31

Mooi verhaal winnaar Nyenrode supply chain award

Het ketensamenwerkingsverband van ‘Thuis, Sankomij Installatietechiek, KnaapenGroep en Heezen Bouw en Sloopwerken heeft  de eerste Nyenrode Supply Chain Award gewonnen.  Deze prijs werd uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres, dat plaatsvond in het MECC te Maastricht op 13 november j.l..

Dit team van 4 partijen won deze prijs met zijn groot onderhoudsproject van 112 woningen aan de Offenbachlaan in Eindhoven. De taken waren op de volgende manier verdeeld. ‘Thuis was de opdrachtgever, KnaapenGroep zorgde voor het ontwerp en het bouwkundige aspect, Heezen was verantwoordelijk voor het sloopwerk en Sankomij ging over de installaties. Over dit project is een mooi verhaal te vertellen. (zie ‘mooie verhalen’)

Vorig jaar in Cobouw: Energie(k)loket

http://www.cobouw.nl/nieuws/economie/2013/10/12/de-vonk-slaat-over-van-dorp-tot-dorp

Samenwerking in Tytsjerksteradiel

Uit overleg van de gemeente met bouwbedrijven, banken en makelaars  kwam het Energie(k)loket voort; Een consortium  dat woningeigenaren actief informeert over energie besparen. Bewoners kunnen een quick scan van hun woningen aanvragen  en daarna met een bedrijf naar keuze in onderhandeling gaan over bijvoorbeeld isolatie. De belangstelling is groot en dat is waarschijnlijk te danken aan de betrokkenheid van de gemeente en van een onafhankelijke deskundige van Woningkeur Nederland die bewoners objectief adviseerde. Een radio- en twittercampagne droeg ook bij aan het succes.

Pak Aan in Hardenberg

Testen van marketingstrategie

Onder de naam Pak Aan test consortium Hardenberg verschillende activiteiten uit de marketing strategie.  Het centrale uitgangspunt daarbij is dicht bij de bewoners te blijven en waar mogelijk bestaande sociale structuren te gebruiken. Wijkverenigingen worden actief geholpen met hun communicatie naar bewoners en met de kerst, dus toen het koud was,  werden kaarten rondgestuurd met een boodschap over energiebesparing en een link naar Mijn Woningdossier. Daarin konden bewoners een gevelscan van hun huis bekijken .  Ook werd er voorlichting gegeven vanuit een bouwkeet bij de supermarkt en kwamen er promotieteams langs de deuren.  Bewoners kunnen zowel individueel als met buurtgenoten mee doen met aanbiedingen van bedrijven. Er is steeds keuze uit drie pakketten.  bron: De Pareltjes van een jaar blok-voor-blok, 2014

Anke van Hal

Het is heel goed dat er door velen hoge ambities zijn neergelegd m.b.t. het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad. Echter, na tientallen jaren met deze opgave bezig geweest te zijn, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de complexiteit van deze opgave groter is dan vaak wordt gedacht. Wonen is een emotioneel iets dus het aanpakken van de woning is dat ook.  Het goede nieuws is echter dat er veel kennis is ontwikkeld om met die complexiteit om te gaan. Via HomeMates doen we onze uiterste best die kennis te laten landen in de praktijk. Op die manier hopen we een grote bijdrage te leveren aan de energietransitie in de bestaande woningbouw!

Docent, onderzoeker en aanjager (initiatiefnemer)

ankevanhal@nyenrode.nl

SAMEN

Deze website is in ontwikkeling  en wordt ontwikkeld SAMEN met professionals. Beschik je naar jouw mening over materiaal dat aansluit op het HomeMates-gedachtegoed, zoals verhalen, artikelen, filmpjes en rapporten, neem dan contact met ons op!

Mooie verhalen in beeld:

 

Screen Shot 2016-02-13 at 15.58.08